Neptunmonde

 

Naiad

 
Rang 1. (innerster)
Größe 50 km
Entfernung von Neptun 48000 km
Umlaufzeit 0,296 d
Bahnneigung gegen Neptunäquator 4,7°
Bahnexzentrizität 0
Albedo  -
entdeckt 1989
Entdecker Voyager 2
 Thalassa

 
Rang 2.
Größe 80 km
Entfernung von Neptun 50000 km
Umlaufzeit 0,313 d
Bahnneigung gegen Neptunäquator 0,2°
Bahnexzentrizität 0
Albedo  -
entdeckt 1989
Entdecker Voyager 2
 Despina

 
Rang 3.
Größe 180 km
Entfernung von Neptun 52500 km
Umlaufzeit 0,333 d
Bahnneigung gegen Neptunäquator
Bahnexzentrizität 0
Albedo  -
entdeckt 1989
Entdecker Voyager 2
 Galatea

 
Rang 4.
Größe 150 km
Entfernung von Neptun 62000 km
Umlaufzeit 0,428
Bahnneigung gegen Neptunäquator
Bahnexzentrizität 0
Albedo  -
entdeckt 1989
Entdecker Voyager 2
 Larissa

 
Rang 5.
Größe 190 km
Entfernung von Neptun 73600 km
Umlaufzeit 0,554 d
Bahnneigung gegen Neptunäquator
Bahnexzentrizität 0
Albedo  -
entdeckt 1989
Entdecker Voyager 2
 Proteus

 
Rang 6.
Größe 436 x 416 x 402 km
Entfernung von Neptun 117650 km
Umlaufzeit 1,122 d
Bahnneigung gegen Neptunäquator 0,6°
Bahnexzentrizität 0
Albedo  -
entdeckt 1989
Entdecker Voyager 2
 Triton

 
Rang 7.
Größe 2704 km
Entfernung von Neptun 354800 km
Umlaufzeit 5,877 d
Bahnneigung gegen Neptunäquator 157,3° (rückläufig)
Bahnexzentrizität 0
Albedo 0,70
entdeckt 1846
Entdecker W. Lassell
 Nereid

 
Rang 8. (äußester)
Größe 340 km
Entfernung von Neptun 5513000 km
Umlaufzeit 360,16 d
Bahnneigung gegenüber Neptunäqutaor  -
Bahnexzentrizität 0,76
Albedo  -
entdeckt 1949
Entdecker G. Kuiper
 
 

 

 

[Home] [Guided Tour] [Lexikon] [Gallerie] [Hilfe] [Frames]

webmaster@astronomia.de

© by Ben Schwarz (1998 - 2001)